Скачать fb2
Златното момиче

Златното момиче


Ангел КаралийчевЗлатното момиче

    На един мъж се поминала жената и той се оженил повторно. Щом влязла мащехата в къщи, видяла, че освен нейното доведено момиче и от първата жена било останало едно заварениче.
    Стрелнала го с очи и викнала на мъжа си:
    — Туй момиче не го ща в къщи!
    — Къде да го дяна? Не виждаш ли, че е още малко и глупаво? — отговорил бащата.
    — Където щеш го заведи — в гората, в морето — само да не се мярка пред очите ми.
    Днес раздор, утре раздор, най-сетне бащата склонил да махне първото си дете от къщи.
    — Омеси една питка! — поръчал той на жена си.
    Мащехата омесила питка от просо, пуснала я в торбата и подала торбата на мъжа си. Той преметнал торбата през рамо, повел момичето и го завел в една страшна гора. Там имало малък хълм. Извел бащата детето си на хълма, извадил питката от торбата, търкулнал я надолу и рекъл:
    — Тичай, чедо, да уловиш питката.
    Момичето се затекло подир питката и я хванало в треволяка. В туй време бащата се мушнал в гората и се загубил.
    — Тате, аз хванах питката! — обърнало се назад момичето. — Тате, къде си?
    Изкачило се пак на хълма, погледнало насам-нататък — жива душа няма. Очите му се насълзили Тръгнало под старите дървета да търси пътека. Тук пътека, там пътека — никаква пътека нямало. Цял ден се лутало момичето. А когато слънцето потънало надолу зад гъстата шума на гората и взело да притъмнява, то се уплашило и почнало да плаче с глас.
    Вдън гората в дървена колиба живеела една бабичка знахарка. Като чула човешки глас, тя излязла и викнала в тъмнината:
    — Кой плаче там? Момиче или момче? Ако си момиче, ела при баба, ако си момче — махай се!
    — Момиче съм, бабо — отвърнала сиротинката.
    — Тогава по-скоро ела!
    Като наближило, момичето попитало:
    — Защо не искаш момче, бабичко?
    — Защото ми трябва шетачка, а момчетата не умеят да шетат вкъщи.
    Момичето влязло в колибата. Бабичката го нагостила, постлала му и то легнало да спи. Подир малко легнала и бабичката. На заранта момичето станало преди бабичката, разтребило, помело, донесло вода. Като се събудила старата и видяла какво е сторило гостенчето й, усмихнала се, но нищо не казала. Облякла се и тръгнала за гъби. На излизане тя заръчала на пъргавото момиче:
    — В избата имам гадинки: змии, гущери, костенурки. Ти им попари трички и ги нахрани. Не бива да се боиш от тях, защото не хапят.
    Момиченцето попарило трици, оставило ги да изстинат, занесло ги в избата, нахранило хубаво гадинките и като нямало друго що да прави, нанизало герданчета и вързало по едно на всяка гадинка. На пладне се задала бабичката. Гадинките се втурнали да я посрещат и почнали да се хвалят:
    — Бабо, кака ни върза герданчета! Бабо, кака ни сладко нахрани!
    — И на кака ви баба ще върже герданче! — отговорила бабичката и пак се усмихнала.
    Близо до колибата течала чудна река. Тя всеки час променяла боята си. Подир пладне бабичката завела момичето на речния бряг, легнала на тревата и рекла:
    — Баби, аз ще подремна на тревата, а ти ми попей, защото не ме лови сън без песен.
    Момичето седнало до главата на бабичката и кротко запяло. Песента му била тиха като бръмчене на пчела. Преди да заспи, бабата проговорила сънена:
    — Гледай водата. Най-напред ще потече синя вода, сетне червена, сетне черна. Подир черната ще се зададе жълта. Събуди ме, когато дойде жълтата вода!
    И задрямала. Момичето учудено гледало реката. Реката час по час променяла водата си: ту синя, ту червена, ту черна. По едно време се задала жълтата вода и то събудило бабичката. Бабичката бърже скокнала, сграбила момичето и го потопила в реката.
    — Дръж, баби — рекла тя, — хвани каквото можеш!
    Момичето стиснало нещо и когато старицата, го извадила, видяло, че държи едно сандъче.
    — Какво има в него? — попитало момичето.
    — Когато идеш у дома си, ще го отключиш с туй ключе и ще видиш какво има — рекла бабичката, подала му едно че, извела го от гората, показала му пътеката към тяхната къща и го изпроводила да си иде със здраве.
    Отишло си момичето и като влязло в къщи, цялата къща светнала, защото жълтата вода била златна и то станало златно. Мащехата прехапала устни от завист.
    — Какво носиш в сандъчето? — попитал бащата.
    Момичето отключило сандъчето, отворило го и всички ахнали: сандъчето било догоре пълно с жълтици.
    — Разправи къде си била? — попитала мащехата.
    Златното момиче всичко разказало.
    — По-скоро да заведеш и моето момиче в оная гора! — викнала мащехата на мъжа си.
    — Меси една питка, като е тъй!
    Мащехата се запретнала и омесила една житена питка. Бащата повел доведеното момиче, завел го на хълма в гората, търкулнал питката и когато момичето се затекло подире й, той се потулил.
    Цял ден се лутало момичето в гората и надвечер викнало да плаче.
    — Кой плаче? — попитала пак същата бабичка от тъмнината. — Момиче или момче? Ако си момче, махни се, ако си момиче, ела насам!
    — Момиче съм! — отвърнало доведеното и влязло в колибата.
    Горската бабичка го нагостила и му постлала да спи. На сутринта, когато слънцето напекло, бабичката се дигнала, а гостенчето й още спяло. Намръщила се стопанката на колибата, ала нищо не казала. Събудила момичето и му рекла:
    — Аз отивам за гъби, а ти разтреби в къщи, попари трички и нахрани гадинките ми. Те са в избата. Не се плаши от тях, защото не хапят.
    Момичето станало, взело метлата, почнало да мете, без да поръси земята с вода, дигнало пушилка. Попарило трици, занесло ги горещи на змиите, гущерите и костенурките. Гадините се изпопарили и когато на пладне се върнала бабичката от гората, те почнали да й се оплакват.
    — Бабо, кака ни изпари с триците! Много ни изпари. Боли, бабичко!
    — И баба ще изпари кака ви! — продумала бабичката и влязла в колибата.
    Подир пладне тя завела момичето при чудната река и му заръчала:
    — Аз ще подремна, а ти гледай реката — като мине синя вода, не ме буди, като мине жълта — пак не ме буди, като дотече червената — пак не ме буди. Когато дойде черната — събуди ме! Хайде сега, попей ми една песен, додето заспя!
    Момичето викнало, но то пеело толкова силно и лошо, че бабата го прекъснала.
    — Спри! — рекла му тя. — Не можеш ме приспа с тая песен.
    Момичето млъкнало. Бабичката задрямала, а реката зашумяла и почнала да мени боята си. Когато дошла черната вода, то събудило бабичката. Горската старица скочила, хванала момичето за косите, потопила го във водата и викнала:
    — Дръж, баби, каквото можеш, дръж! Момичето напипало едно сандъче и го стиснало. Бабичката изтеглила момичето на брега, дала му едно ключе, с което да отключи сандъчето, когато си иде в къщи, извела го от гората и му показала пътя към бащината му къща. Мащехата го чакала накрай село. Било надвечер. Когато го видяла, че е станало черно и грозно, пожълтяла от яд, н си рекла:
    — Дано поне сандъчето е пълно жълтици.
    Отишли си в къщи, отключили сандъчето и що да видят — вътре само змии, гущери и раци. Запищели всички, разбягали се. Златното момиче побягнало на улицата.
    — Тичай по-скоро да му вземеш златните дрехи, за да облечем с тях моето доведено момиче! — извикала мащехата на мъжа си.
    Мъжът се втурнал подир своето момиче. То бягало, той тичал, то бягало, той тичал, то бягало, той тичал, додето най-сетне, като видяло, че бащата ще го настигне, златното момиче разперило ръце и хвръкнало като птичка. Дигнало се нагоре над къщите, над градините, над планинските върхове. Превърнало се на златна месечина и грейнало.
    Бащата останал с отворени уста. Такова чудо никога не бил виждал.
    Оттогава златното момиче се появява нощем на небето, цялата земя огрява и търси с очи своя роден край.

info

Информация за текста

    © Ангел Каралийчев

    Източник: http://bezmonitor.com
    Сканиране и разпознаване: Виктор, 2003
    Редакция: Свилена Симеонова, 2003

    Издание:
    Ангел Каралийчев. Имало едно време. Приказки
    Художник: Александър Денков
    Редактор: Иван Кръстев
    Худ. редактор: Кирил Гюлеметов
    Техн. редактор: Здравко Божанов
    Коректор: Евелина Георчева
    Издателство „Български художник“, София

    Свалено от „Моята библиотека“ [http://chitanka.info/text/2681]
    Последна редакция: 2007-02-24 10:30:58
Top.Mail.Ru