Скачать fb2
Приказка на йоруба (Приказка на йоруба)

Приказка на йоруба (Приказка на йоруба)


Беднякът АгбонгботилеПриказка на йоруба

    Агбонгботиле бил много беден. Нямал нито какво да яде, нито какво да облече. И ето веднъж решил, че е по-добре да напусне тези места. Той отишъл и намерил убежище в един празен термитник1. Хранел се само с палмови орехи, защото нямало нищо друго. Така минали много месеци, но Агбонгботиле не искал да умира. Всяко утро той се обръщал към бога Ориша:
    — О, Ориша, благодаря ти. Благодаря ти днес, защото съм още жив.
    И така живеел като полски плъх — ял само кокосови орехи и пил вода.
    А в това време по тия места живял друг беден човек, комуто останали много малко пари. И той решил, че най-добре е за него да отиде да се обеси. Той купил сладкиши агиди, еко и изпекъл питка. После намерил хубаво въже, за да се обеси, и отишъл право на онова място, дето живеел Агбонгботиле. Но беднякът не знаел, че Агбонгботиле бил там; той се покачил на едно дърво и завързал въжето. До мръкване седял на клона на дървото. Най-после изял една агида и хвърлил листа на земята. Когато видял листа, Агбонгбогиле изтичал, грабнал листа, изял го и почнал да благодари на бога Ориша. Беднякът видял това. Той изял остатъка от агидата и пак хвърлил листа долу. Агбонгботиле прибрал листа, скрил го и отново поблагодарил на Ориша. Като чул това, беднякът слязъл от дървото и разказъл на Агбонгботиле, че иска да се обеси, защото няма пари. Агбонгботиле рекъл:
    — Ето вече седем месеца как нямам пари. Ям само кокосови орехи, но пак не съм се обесил. Не бива, защото си беден човек, да правиш това. Върви по своя път и ще си намериш щастието. Когато станеш голям човек, спомни си за мене.
    И беднякът си отишъл. По пътя срещнал хора, които били пратени от вожда на големия град, за да намерят чужденец и да го направят цар.
    — Ти кой си? — попитали те бедняка. И бедният човек рекъл:
    — Аз съм чужденец.
    Те се зарадвали, че той е тъкмо оня, когото търсели, и го взели със себе си. Поклонили му се, дали му кон, жени и хубава къща и го направили цар.
    Минали седем години и царят забравил, че някога бил бедняк. Сега ял по всяко време всичко, което поисквал. Веднъж си спомнил за Агбонгботиле. Заповядал на слугите да приготвят повече храна и да доведат кон, за да идат на мястото, дето живеел Агбонгботиле.
    Пристигнали там и намерили Агбонгботиле в термитника. Той много се уплашил, когато ги видял, и помислил, че са дошли да го убият, защото живеел без дрехи. Но те го предумали да излезе, дали му ядене, пиене, дрехи и всичко, което било потребно, и го повели към къщата на царя, за да го направят помощник на царя. Агбонгботиле не познал човека, който бил цар. Царят му рекъл:
    — Аз съм оня, когото ти спаси от смърт. Аз бях беден тогава и исках да се обеся.
    Агбонгботиле си спомнил за него и царят го направил свой помощник.
    Когато царят ставал сутрин от леглото, той не се молил на Ориша, а Агбонгботиле винаги правел това.
    В къщата на оня цар имало седем врати и една от тях царят не смеел да отваря, защото му били казали: „Всички шест врати са отворени за тебе освен една. Да не си помислял да отваряш тази врата.“
    Но веднъж царят решил да отвори забранената врата и да види какво се намира зад нея. Затова повикал Агбонгботиле и Агбонгботиле се съгласил да отиде с царя, но не пожелал да влезе в забранената врата. Тогава царят отворил вратата и влязъл вътре. Вратата се хлопнала веднага след него и Агбонгботиле останал сам. А когато царят поискал да излезе от стаята и се обърнал назад, намерил се изведнъж пак в своя град и станал такъв бедняк, какъвто бил.

info

Информация за текста

    © 1979 Атанас Далчев, превод от руски

    Сканиране, разпознаване и редакция: unicode, 2007

    Публикация:
    ЗАЩО ХОРАТА ИМАТ РАЗЛИЧЕН ЦВЯТ
    ПРИКАЗКИ НА АФРИКАНСКИТЕ НАРОДИ
    ВТОРО ИЗДАНИЕ
    Преведе от руски АТАНАС ДАЛЧЕВ
    Илюстрации: ЛЮБКА БУКОВА, ПЕТЪР ЧУХОВСКИ, РУМЕН РАКШИЕВ
    Редактор: ОГНЯНА ИВАНОВА. Корица: ЮЛИЙ МИНЧЕВ. Художествен редактор: ЙОВА ЧОЛАКОВА
    Технически редактор: ИВАН АНДРЕЕВ. Коректор: АСЕН БАРЪМОВ
    9537526432
    Африканска. Дадена за набор на 12. I. 1979 г. Подписана за печат на 27. II. 1979 г. Излязла от печат на 26. V. 1979 г. Формат 1/16/60/90. Печ. коли 12.50. Изд. коли 12.50.
    Цена: неподвързана 0.78 лв., подвързана 1.03 лв.
    Държавно издателство „Отечество“, бул. „Г. Трайков“ 2а
    Печатница „Д. Благоев“ София

    СКАЗКИ НАРОДОВ АФРИКИ
    Ред. переводов Д. А. Ольдерогге и Б. В. Замарина
    М—Л, 1959

    Свалено от „Моята библиотека“ [http://chitanka.info/text/3468]
    Последна редакция: 2007-09-06 08:00:00

notes

1

    Мравуняк на южни насекоми, подобни на мравките.
Top.Mail.Ru