Скачать fb2
Приказка на хауса (Приказка на хауса)

Приказка на хауса (Приказка на хауса)


Как лалугерът надхитрил лъваПриказка на хауса

    Тази приказка е за горските животни, лъва и лалугера.
    Научил се лъвът да убива в гората животните и техният брой с всеки ден намалявал. Разтревожили се животните, събрали се всички и се упътили при лъва. Дошли при него и рекли:
    — О, повелителю на гората, дойдохме при тебе с молба. Не ни изтребвай, обещаваме да ти принасяме едного от нас всяка сутрин за ядене. Само не закачай останалите живи.
    — Добре — рекъл лъвът, — съгласен съм.
    На другата сутрин животните хвърлили жребий и той се паднал на антилопата. Хванали я те и я занесли на лъва. Лъвът се нахранил и не закачал тоя ден нито едно животно. На другия ден жребият се паднал на хиената и нея изял лъвът.
    Така минали много дни и най-сетне жребият се паднал на лалугера. Животните искали да го хванат и да го занесат на лъва, но лалугерът рекъл:
    — Не, не, не ме закачайте, аз сам ще отида при лъва.
    Животните пуснали лалугера. Той си отишъл в дупката, легнал и заспал, и спал до пладне.
    А гладът мъчел лъва; без да дочака жертвата си, той скочил разгневен и с рев се спуснал да търси животните. Чул лалугерът рева на лъва, събудил се, излязъл от дупката си и се покатерил на едно дърво до кладенеца.
    Когато лъвът се приближил, лалугерът попитал от върха на дървото:
    — Какво е станало, защо викаш?
    — От сутринта чаках животните — изревал лъвът, — но те не ми донесоха нищо да ям!
    Тогава лалугерът рекъл:
    — Ние хвърлихме жребий и той се падна на мен. Аз тръгнах към тебе и ти носех мед, но друг един лъв, който седи в тоя кладенец, ме спря и ми взе меда.
    — Къде е той, този лъв?
    — Той е в този кладенец, но казва, че е по-силен от тебе — отговорил лалугерът.
    Лъвът разсвирепял, затекъл се към кладенеца, надникнал вътре и видъл друг лъв, който го гледал. Всъщност това било само неговото отражение. Тогава лъвът взел да го ругае, но от кладенеца нямало отговор. Скочил лъвът върху другия лъв в кладенеца и се удавил.
    А лалугерът се върнал при животните и рекъл:
    — Аз убих лъва, сега можете да живеете в гората спокойно, а аз ще ида в дупката си.
    И рекли зверовете:
    — Лалугерът уби лъва. По-добре е да бъдеш хитър, отколкото силен.

info

Информация за текста

    © 1979 Атанас Далчев, превод от руски

    Сканиране, разпознаване и редакция: unicode, 2007

    Публикация:
    ЗАЩО ХОРАТА ИМАТ РАЗЛИЧЕН ЦВЯТ
    ПРИКАЗКИ НА АФРИКАНСКИТЕ НАРОДИ
    ВТОРО ИЗДАНИЕ
    Преведе от руски АТАНАС ДАЛЧЕВ
    Илюстрации: ЛЮБКА БУКОВА, ПЕТЪР ЧУХОВСКИ, РУМЕН РАКШИЕВ
    Редактор: ОГНЯНА ИВАНОВА. Корица: ЮЛИЙ МИНЧЕВ. Художествен редактор: ЙОВА ЧОЛАКОВА
    Технически редактор: ИВАН АНДРЕЕВ. Коректор: АСЕН БАРЪМОВ
    9537526432
    Африканска. Дадена за набор на 12. I. 1979 г. Подписана за печат на 27. II. 1979 г. Излязла от печат на 26. V. 1979 г. Формат 1/16/60/90. Печ. коли 12.50. Изд. коли 12.50.
    Цена: неподвързана 0.78 лв., подвързана 1.03 лв.
    Държавно издателство „Отечество“, бул. „Г. Трайков“ 2а
    Печатница „Д. Благоев“ София

    СКАЗКИ НАРОДОВ АФРИКИ
    Ред. переводов Д. А. Ольдерогге и Б. В. Замарина
    М—Л, 1959

    Свалено от „Моята библиотека“ [http://chitanka.info/text/3485]
    Последна редакция: 2007-09-06 08:00:00
Top.Mail.Ru